ก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี