Architectural
Structural
Mechanical & Electrical
Interior Decoration
 

                   ริษัท ฯ รับบริการออกแบบและเขียนแบบ สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้า รวมทั้งออกแบบงานตกแต่งภายใน ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่งานบ้านพักอาศัย, งานสำนักงาน, งานโรงงาน อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบร่าง (Conceptual Design Stage ) จนถึงงานออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ( Detail Design for construction )


                 Our company serve design and draft for the Architectural work, Structural work, Mechanical and Electrical work including Interior Design.

                Our design work range from residential houses, offices, factories, apartments and condominium. Design service will be started from conceptual design stage to detail design for construction.Copyright © 2005, Total Quality Engineering Co., Ltd. All Right Reserved.